> Pasivní dům

Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).

Norma dále dělí budovy s nízkou energetickou náročností obecně na domy nízkoenergetické a pasivní. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický důmje v České republice 50 kWh/(m2a), například v Německu je zanízkoenergetický považován již dům na úrovni 70 kWh/(m2a), avšak je zde také požadavek aby tohoto standardu dosáhla každá novostavba.

V zahraniční literatuře je také možné najít termín nulový dům (dům snulovou potřebou energie). Těchto parametrů však většinou není dosaženo pomocí výrazného zlepšení tepelné izolace, ale např. navýšením plochyfotavoltaických panelů. Za nulové domy jsou považovány již s potřebu tepla menší než 5 kWh/(m2a).

Dalším navýšením vnějších tepelných zisků je možné dosáhnout i takového stavu, kdy je možné kompletně pokrýt potřebu domu a ještě dodávat elektrickou energii nebo teplo do rozvodné sítě. Zde je používán termín aktivní dům.

charakteristika

potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]

domy běžné v 70-80 letech                       nad 200
současná novostavba                       120-140
nízkoenergetický dům                       méně než 50
pasivní dům                       méně než 15

Tisknout


Rychlý kontakt

Kontaktujte nás:
ATELIER KOZÁK s.r.o.
Osvobození 91
517 71 České Meziříčí
Česká republika

Office :
Vážní 953
Hradec Králové

Telefon: +420 736 174 323
 

Přihlášení uživatele