Individuální projekty

POSTUP SPOLUPRÁCE

1. Osobní schůzka

- rádi Vás uvítáme v naších kancelářích v Hradci Králové, ul. Vážní 953, 500 03 Hradec  Králové

2. Návštěva lokality určené k výstavbě či stavebním úpravám 

- po tel. domluvě je možná schůzka přímo na místě stavby / rekonstrukce

3. první skica / zdarma / avšak chráněno autorským zákonem

> do této fáze je vše nezávazné a zdarma

1. smlouva o dílo, objednávka

2. korekce prvních návrhů

3. varianty či úpravy návrhů dle požadavků stavebníka

4. STUDIE (ST) + 3D MODEL

5. DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DUR) + vyřízení územního řízení (inženýrská činnost)

6. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) + vyřízení stavebního povolení (inženýrská činnost)

7. DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

8. Autorský dozor na stavbě (AD)

JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projekty individuálních rodinných domů jsou zpracovávány ve více stupních. Ne vždy je nutné vypracovávat všechny stupně projektu. Velmi záleží na velikosti a složitosti domu a také jakým způsobem bude klient dům stavět (svépomocí nebo dodavatelsky). Dále jsou jednotlivé stupně projektu stručně popsány a vysvětleny.


1.STUPEŇ - STUDIE (ST)

Projekt má svůj základ ve studii. Je to část dokumentace bez které nelze projekt zpracovat. Studie je přesně to, co odlišuje individuální projekty od typových. Zohledňuje především stavební parcelu a její orientaci ke světovým stranám, potřeby a nároky klienta, dostupnost infrastruktury a inženýrských objektů. V tomto stupni dokumentace se konzultují vniřní dispozice domu, velikost a pozice oken, tvar střechy, barvy a materiály, návrh vnitřního vybavení včetně nábytku atd.

2.STUPEŇ – Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Slouží pro účely územního řízení. Tato část dokumentace se většinou pro rodinné domy (do 150m2 zastavěné plochy) nezpracovává. Většina stavebních úřadů slučuje územní řízení a stavební povolení v jedno a v tomto případě postačí projekt pro stavební povolení. Rozsah projektu dle vyhlášky č.503/2006 Sb.

3.STUPEŇ – Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Slouží pro účely stavebního řízení (ohlášení stavby nebo stavební povolení). Je sice možno podle této dokumentace stavět, nicméně u některých staveb (domy větší než 150m2 zastavěné plochy, pasivní domy, stavby na klíč, složité domy atd.) je nutné projekt dopracovat do dalšího stupně - DPS. Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

4.STUPEŇ - Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Tato dokumentace na rozdíl od dokumentace pro stavební povolení (DSP) obsahuje navíc i jiné části projektu: např. projekt vzduchotechniky, projekt elektroinstalace, projekt hromosvodu, stavebně-technické detaily, slepý a ostrý rozpočet stavby, výkresy tvaru výztuže, výkresy věnců atd.. Je to projekt daleko obsáhlejší než dokumentace pro stavební povolení a tomu odpovídá i cena. Trumfem realizační dokumentace je především rozpočet (výkaz výměr). Realizační firma stavící na základě rozpočtu nemá žádnou možnost navyšovat cenu (např. vícepráce). Další výhodou je projekt propracovaný včetně detailů, bez nutnosti řešení jednotlivých detailů na stavbě. Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

AUTORSKÝ DOZOR - (AD)

Je vykonáván na stavbě a je ohodnocen hodinovou nebo procentuální sazbou. Při výkonu autorského dozoru se dbá na to aby realizační firma stavěla přesně podle projektu a nešidila investora na materiálu a technologiích.

Tisknout


Rychlý kontakt

Kontaktujte nás:
ATELIER KOZÁK s.r.o.
Osvobození 91
517 71 České Meziříčí
Česká republika

Office :
Vážní 953
Hradec Králové

Telefon: +420 736 174 323
 

Přihlášení uživatele